دسته بندی محصولات

بستن فیلتر
فیلتر جستجوی محصول
p1.kit rpi800
MicroPython Kit

کیت آموزش مقدماتی میکروپایتون و اینترنت اشیاء ProMake مبتنی بر رزبری پیکو

p20.kit ardino800
Arduino Kit

کیت آموزش مقدماتی آردوینو و اینترنت اشیاء ProMake