پرش به محتویات

ماژول ®ProMake GPS L86

توصیف

®ProMake GPS L86 یک ماژول GNSS POT (آنتن وصله در بالا) با 99 کانال جذب و 33 کانال ردیابی است. L86 EASY™ (سیستم کمکی جاسازی شده برای پیش‌بینی مدار) را با LOCUS™ (لاگر داخلی) و AlwaysLocate™ ترکیب می‌کند تا به دقت عالی با مصرف انرژی کم دست یابد.

طراحی فوق‌العاده فشرده و خیلی کم مصرف، همراه با دقت عالی و حساسیت بالا، ماژول را برای طیف وسیعی از برنامه‌های اینترنت اشیا مانند دستگاه‌های قابل حمل، وسایل نقلیه، ردیابی دارایی، امنیت و PDAهای صنعتی مناسب می‌سازد.

قابلیتها

 • ماژول آنتن GNSS(آنتن چسبیده روی ماژول)
 • 99 کانال دریافت و 33 کانال ردیابی
 • مصرف توان بسیار کم در حالت ردیابی (26 میلی آمپر)
 • پشتیبانی از SBAS(WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN)
 • حساسیت بالا: -167dBm در هنگام ردیابی، -149dBm در هنگام دریافت
 • ارتباط UART
 • LED برای نشان دادن وضعیت عملکرد ماژول

نکات مهم

منابع

نقشه پین مازول

نرم افزار

توسعه با آردینیو

برای راه اندازی سخت افزاری، بسادگی این ماژول را بروی موارد زیر قرار دهید

 • اسلات ماژول3 کیت ProMake® آردینیو نانو

یا

 • اسلات ماژول2 شیلد ProMake® آردینیو یونو

or

 • روی برد آموزشی با اتصال پاور و تغذیه و ارتباط سریال UART

برای شروع کدنویسی باید موارد زیر را نصب کنید:

در Arduino® IDE شما. سپس از کد زیر برای برنامه نویسی آردوینو استفاده کنید و "Serial Monitor" را برای مشاهده خوانش ها باز کنید:

سپس در محیط برنامه نویسی تان Arduino® IDE از کد زیر برای برنامه نویسی استفاده کنید و "Serial Monitor" را برای مشاهده خوانش ها باز کنید:

#include <TinyGPSPlus.h>
#include <NeoSWSerial.h>
/*
#define GPS_TX_PIN 4
#define GPS_RX_PIN 7
#define GPS_RST_PIN 8
*/
#define GPS_TX_PIN 4
#define GPS_RX_PIN 5
#define GPS_RST_PIN 14

// The TinyGPS++ object
TinyGPSPlus gps;

// The serial connection to the GPS device
NeoSWSerial GPS_Serial(GPS_TX_PIN,GPS_RX_PIN);

void setup() {
 pinMode(GPS_RST_PIN,OUTPUT);
 //GSM start
 digitalWrite(GPS_RST_PIN,LOW);
 delay(1000);
 digitalWrite(GPS_RST_PIN,HIGH);

 Serial.begin(9600);
 GPS_Serial.begin(9600);
}

void loop() {
 // This sketch displays information every time a new sentence is correctly encoded.
 while (GPS_Serial.available() > 0)
  if (gps.encode(GPS_Serial.read()))
   displayInfo();

 if (millis() > 5000 && gps.charsProcessed() < 10)
 {
  Serial.println(F("No GPS detected: check wiring."));
  while(true);
 }
}

void displayInfo()
{
 Serial.print(F("Location: ")); 
 if (gps.location.isValid())
 {
  Serial.print(gps.location.lat(), 6);
  Serial.print(F(","));
  Serial.print(gps.location.lng(), 6);
 }
 else
 {
  Serial.print(F("INVALID"));
 }

 Serial.print(F(" Date/Time: "));
 if (gps.date.isValid())
 {
  Serial.print(gps.date.month());
  Serial.print(F("/"));
  Serial.print(gps.date.day());
  Serial.print(F("/"));
  Serial.print(gps.date.year());
 }
 else
 {
  Serial.print(F("INVALID"));
 }

 Serial.print(F(" "));
 if (gps.time.isValid())
 {
  if (gps.time.hour() < 10) Serial.print(F("0"));
  Serial.print(gps.time.hour());
  Serial.print(F(":"));
  if (gps.time.minute() < 10) Serial.print(F("0"));
  Serial.print(gps.time.minute());
  Serial.print(F(":"));
  if (gps.time.second() < 10) Serial.print(F("0"));
  Serial.print(gps.time.second());
  Serial.print(F("."));
  if (gps.time.centisecond() < 10) Serial.print(F("0"));
  Serial.print(gps.time.centisecond());
 }
 else
 {
  Serial.print(F("INVALID"));
 }

 Serial.println();
}

توسعه با استفاده از رزبری